Podmínky inzerce na serveru inzerce-psu.info

Tyto pravidla a podmínky jsou závazná při využívání služeb Inzerce-psu.info a vztahují se na každého, kdo služeb Inzerce-psu.info využívá.

Vymezení pojmů

inzertní portál - internetové stránky na adrese: http://www.inzerce-psu.info
Inzerce-psu.info
- webový portál poskytující bezplatnou inzerci psů a služeb kolem nich
provozovatel
- správce portálu, majitel, osoba pověřená správou portálu
uživatel
- každá fyzická či právnická osoba, která využívá služeb portálu Inzerce-psu.info a projevila souhlas s těmito pravidly a podmínkami
data
- všechny texty a obrázky, které uživatel nebo provozovatel umístil na tento inzertní portál

Provozovatel

Provozovatelem inzertního portálu Inzerce-psu.info je: Anything Studio.
Provozovatel portálu je oprávněným provozovatelem a správcem portálu Inzerce-psu.info a umožňuje uživatelům tyto činnosti:

  • Bezplatně vkládat data. Zvýhodněné zveřejnění poskytnutých dat již může být poskytováno za úplatu.
  • Zprostředkovat kontakt mezi kupujícím a prodávajícím . 
  • Vyžívat služeb a produktů portálu.
  • Vkládat fotografie příslušného formátu a velikosti.
  • Zveřejňovat data na tomto portálu a projevovat svůj názor, který není v rozporu se zákony České rrepubliky, s podmínkami tohoto portálu a není v rozporu s dobrými mravy.
  • Registraci uživatelům, kteří získají lepší přehlednost a pohyb na portálu Inzerce-psu.info

Provozovatel prohlašuje, že bude věnovat maximální úsilí a odbornou péči, aby minimalizoval možná rizika, která by mohla vzniknout při řádném využívání portálu, uživatelům či třetím osobám.
Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů portálu a nenese žádnou odpovědnost za zneužití dat uživateli či třetími osobami.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené uživateli a třetím osobám, které by mohly přímo a nepřímo vzniknout s využíváním služeb a produktů portálu.
Při využívání služeb a produktů tohoto inzertního portálu může tento inzertní portál využívat nabízených služeb propojených serverů.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nemožnosti využívání služeb portálu, vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti či působením vnějších sil, uživateli.
Provozovatel je oprávněn měnit tyto podmínky. Změna podmínek bude platná zveřejněním na tomto portálu. Změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění.
Provozovatel prohlašuje, že na tomto portálu nejsou shromažďována data osobní povahy tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jediným povinným údajem je e-mailova adresa uživatele. Ostatní údaje jsou zcela dobrovolné a nepovinné.
Provozovatel je oprávněn sledovat a zveřejňovat údaje z profilu služeb portálu od jednotlivých uživatelů pro statistické, kontrolní a registrační účely.
Je oprávněn informovat propojené servery o statických údajích. Poskytované údaje nebudou obsahovat žádná data na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předcházejícího souhlasu. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.
Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele portálu, bude-li to nezbytné k dodržení zákona nebo v rámci soudních sporů vedených s provozovatelem.
Provozovatel tohoto portálu může portál upravovat bez dalšího souhlasu uživatelů.
Provozovatel prohlašuje, že případné změny portálu budou prováděny ve prospěch uživatelů.

Uživatel

Uživatel je povinen průběžně se seznamovat s těmito podmínkami, které jsou podmínkou pro využívání služeb portálu Inzerce-psu.info
Využití služeb portálu se má zato, že uživatel se seznámil s těmito podmínkami a výslovně s nimi souhlasí.
Pro všechny uživatele, kteří využívali služeb tohoto inzertního portálu je při nynějším opětovném využívání služeb inzertního portálu Inzerce-psu.info závazná aktuální verze všeobecných podmínek se kterými je potřeba projevit souhlas.
Projevením souhlasu se všeobecnými podmínkami přistupuje uživatel k těmto podmínkám a bere na vědomí veškerá jejich ustanovení.
Aktuálně zveřejněné všeobecné podmínky jsou závazné  pro všechny uživatele, kteří využívali služeb a produktů tohoto inzertního portálu již někdy v minulosti.
Pro využití služeb je uživatel povinen uvést platnou e-mailovou adresu. Ostatní poskytnuté údaje jsou zcela dobrovolné.
Uživatel souhlasí s neuveřejněním svých poskytnutých dat,  budou-li v rozporu s těmito podmínkami.
Uživatel má právo využívat data poskytovaná na tomto portálů pouze k informativním účelům.
Uživatel nesmí data, které získal na tomto portálu, dále upravovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, předávat, licencovat, zobrazovat, reprodukovat či dále šířit bez souhlasu provozovatele. 
Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat a ani se pokoušet získat data, která nejsou veřejná, která by mohla poškodit provozovatele, uživatele či třetí osoby.
Uživatel souhlasí s tím, že služby portálu mohou zahrnovat propojení na další servery.
Uživatel souhlasí se zasíláním e-mailů na e-mailovou adresu, kterou dobrovolně poskytl při využívání služeb a produktů tohoto portálu. E-maily můžou mít informační a reklamní charakter. Původcem těchto e-mailů je vždy správce tohoto portálu.  Tyto aktivity nejsou považovány za SPAM ze strany provozovatele tohoto portálu. Registrovaný uživatel může kdykoliv oznámit správci nesouhlas s danou aktivitou.
Při vkládání dat platí určitá omezení a pokyny. Tato omezení a pokyny jsou zveřejňována na příslušných stránkách tohoto portálu.
Za propojené servery a služby poskytované těmito servery, nenese provozovatel Inzerce-psu.info žádnou odpovědnost. Za služby jiných (propojených serverů) nese odpovědnost poskytovatel daného serveru. 
Dotazy a připomínky může uživatel zasílat přímo provozovateli tohoto portálu a to na emailovou adresu: info@inzerce-psu.info
Uživatel souhlasí se zveřejněním reklamy přímo ve svém inzerátu a to dle uvážení provozovatele.
Uživatel souhlasí, aby provozovatel bez jeho souhlasu odstranil data poskytnutá v rozporu s těmito podmínkami.
Uživatel souhlasí, aby provozovatel upravoval portál bez dalšího souhlasu a bez dalšího oznámení.
Uživatel nese plnou zodpovědnost a rizika spojená se zveřejněním svých osobních údajů na internetu.

Inzerce

Je možné inzerovat pouze službu nebo produkt, a to jako nabídku či poptávku.
Propagovat firmu je možné pouze na vyhrazeném místě provozovatele. Místa jsou uvozená slovem reklama nebo jinak zveřejněná. Přehled míst, kde je možné umístit reklamu je možno získat na emailové adrese: info@inzerce-psu.info
Porušení těchto podmínek může mít za následek neposkytování služeb uživateli, neuveřejnění poskytnutých dat či neumožnění přístupu k tomuto portálu.
Není povolena inzerce, která má urážlivý charakter, propaguje různá ilegalní politická hnutí a která je v rozporu s obecnou slušností, dobrými mravy a zákony České republiky.
Odkazování na jiné servery je možné pouze se souhlasem provozovatele.
Inzeráty musí být vkládány do patřičných rubrik, neuvedením inzerátu v příslušné rubrice je považováno za porušení těchto podmínek.
Při vkládání inzerátů je inzerent povinen uvést pouze platnou emailovou adresu a na dané emailové adrese nesmí být nastavena automatická odpověď.
Je zakázáno inzerovat služby či propagovat weby, které mají charakteristiku jako tzv. refferal nebo affiliate programy.
Je zakázáno vkládat text inzerátu, který bude mít dle uvážení provozovatele méněcenný obsah, tzn. obsah, který nemá žádnou vypovídací hodnotu.
Stejné inzeráty, které jsou vkládány opakovaně několikrát za sebou do jedné kategorie, budou bez předchozího upozornění smazány. Uživatelům, kteří tuto činnost budou provádět opakovaně, může být zablokován uživatelský účet či možnost inzerovat, registrovat se a přispívat do diskusního fóra.
Poskytnutá data, která budou mít dle uvážení provozovatele za následek porušení těchto podmínek, nebudou na tomto portálu tolerována a bez jakéhokoliv dalšího upozornění budou smazána. Využil-li uživatel placených služeb, jako např. topování či zvýrazňování, provozovatel Inzerce-psu.info mu na požádání navrhne kompenzaci ve smyslu topování či zvýraznění inzerátů zdarma.
Zveřejnění dat je časové omezeno, délku zobrazování si volí inzeretn v rozmezí týden až 2 měsíce. Po té lze inzerát buďto prodloužit o stejný časový úsek nebo bude přesunut do archívu, kde bude po 6ti měsících smazán.
Pro odstranění dat z portálu, která jsou zveřejněná po dobu méně, než 6 měsíců, musí tak učinit uživatel sám. Uživatel může také zaslat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: info@inzerce-psu.info žádost o odstranění poskytnutých dat.
Jakýkoliv inzerát, který není v rozporu se všeobecnými podmínkami je možno výhodně umístit ve výpise inzerátů či zvýraznit. Tyto služby jsou zpoplatněné částkou 10 Kč vč. DPH a úhrada je prováděná zasláním SMS zprávy ze strany uživatele.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti momentem jejich zveřejnění. Provozovatel může tyto podmínky průběžně měnit, doplňovat či jinak upravovat. Informace i aktualizaci těchto podmínek inzerce je provozovatel povinnen zveřejnit do sekce - Novinky.

Zvolte plemeno
Lokalita
Typ inzerátu
Nahoru
© 2010 - 2011 Všechna práva vyhrazena | Inzerce-psu.info
vytvořilo Anything Studio
Anything Studio
 

Zapomněl jsem heslo
Zaregistrovat se / vložit inzerát